0
0
Vóór 17 uur besteld: dezelfde werkdag verzonden
Persoonlijke aandacht | Fijne service
De nieuwste producten | Aantrekkelijke prijzen

Algemene voorwaarden

 

 

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

 1. Koper: iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die met MobiLED een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 2. Consument: de koper als bedoeld in het vorige lid die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 3. Overeenkomst: iedere tussen de koper en MobiLED tot stand gekomen overeenkomst.
 4. Website: de website van MobiLED door middels waarvan mede overeenkomsten tot stand kunnen wordt gebracht: www.mobiled.nu
 5. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens MobiLED te leveren producten.
 6. Recht van ontbinding: de aan de koper geboden mogelijkheid om de overeenkomst die middels de website tot stand is gekomen, conform het bepaalde in artikel 10 van deze algemene voorwaarden te ontbinden.

 

ARTIKEL 2. | IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

MobiLED B.V. 
Dorpenbaan 19, 5121 DE Rijen, Nederland
Telefoonnummer: +31 (0)85 2007056
E-mailadres: [email protected]
Bereikbaarheid: op afspraak
KvK-nummer: 83085440
Btw-identificatienummer: NL862720680B01
Waar in dit document MobiLED staat, wordt MobiLED B.V. bedoeld.

 

ARTIKEL 3. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van MobiLED en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. De algemene inkoop- of andersluidende voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze, met uitsluiting van deze leveringsvoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen, van toepassing zullen zijn.
 3. Voordat middels de website een overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden op de website aan de koper beschikbaar gesteld zodat de koper deze algemene voorwaarden op eenvoudige wijze kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 

ARTIKEL 4. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van MobiLED vrijblijvend.
 2. Kennelijke fouten en vergissingen in het aanbod van MobiLED, binden hem niet.
 3. Aan een aanbod van MobiLED dat gebaseerd is op door de koper onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, kan de koper geen rechten ontlenen.
 4. In het aanbod op de website weergegeven afbeeldingen en vermelde productgegevens bieden een waarheidsgetrouwe weergave c.q. een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. Deze gegevens zijn voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken.
 5. Om bestellingen te plaatsen middels de website dient de koper gegevens in te vullen op de website. De koper staat ervoor in dat hij alle bij de registratie en bestelling van producten gevraagde gegevens volledig en naar waarheid verstrekt.
 6. De overeenkomst middels de website te sluiten komt tot stand op het moment dat de bestelling van de koper door MobiLED per e-mail is bevestigd en de koper voldoet aan alle in het aanbod vermelde voorwaarden. De door MobiLED per e-mail verstuurde bestelbevestiging wordt geacht door de koper te zijn ontvangen op het moment dat de bestelbevestiging door MobiLED is verzonden. Een onjuistheid in het door de koper opgegeven e-mailadres komt voor zijn risico.
 7. In het geval van een intracommunautaire levering wordt het door de koper opgegeven btw-nummer gecontroleerd via de website van de Europese commissie voor het uitwisselen van informatie over btw- nummers: https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/#/vat-validation. Indien het btw- nummer door deze website niet als geldig btw-nummer wordt herkend, zal MobiLED de koper hierover inlichten en hem de gelegenheid geven alsnog een geldig btw-nummer door te geven. Pas na ontvangst van een geldig btw-nummer zal MobiLED overgaan tot levering. Indien geen geldig btw-nummer kan worden gegeven door de koper, zal MobiLED de order annuleren en het eventueel ontvangen bedrag aan de koper restitueren.
 8. De overeenkomst die niet middels de website wordt gesloten, wordt als tot stand gekomen beschouwd op het moment dat het aanbod van MobiLED door de koper is aanvaard. Indien de aanvaarding van de koper afwijkt van het aanbod van MobiLED, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij MobiLED anders aangeeft.
 9. Een samengestelde prijsopgave verplicht MobiLED niet tot nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 10. Indien de koper de overeenkomst (mede) namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De koper is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 11. De door de koper opgegeven persoonsgegevens worden gebruikt voor het versturen van de bestelling en het opstellen en versturen van de factuur. Tevens worden ze gebruikt om contact met de koper op te kunnen nemen met betrekking tot verzending, bestelling en/of informatieverstrekking. Door het plaatsen van de bestelling geeft de koper toestemming voor het gebruik van de persoonsgegevens ongeacht of de bestelling via de website of niet middels de website is geplaatst. De persoonsgegevens worden tenminste zeven jaar na verloop van de garantietermijn op de laatst bestelde producten bewaard.

 

ARTIKEL 5. | MAATWERK

 1. Indien en voor zover de producten, alvorens tot levering daarvan over te gaan, volgens specificaties van de koper worden vervaardigd, bewerkt of besteld, staat de koper ervoor in dat hij MobiLED tijdig alle informatie verstrekt die voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs van belang is.
 2. Bij de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in lid 1 gaat MobiLED onder meer uit van de door de koper verstrekte gegevens. MobiLED aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de koper onjuist of onvolledig verstrekte gegevens.
 3. Producten die in enige mate volgens specificatie van de koper zijn vervaardigd, bewerkt of besteld, kunnen nimmer worden geretourneerd of geruild.

 

ARTIKEL 6. | UITVOERING EN LEVERING

 1. Tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de producten op locatie van MobiLED worden afgehaald, vindt de levering van bestelde producten plaats op het door de koper opgegeven afleveradres. Bij gebreke van het afleveradres, wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt.
 2. Indien overeengekomen is dat de producten op locatie van MobiLED worden afgehaald, geschiedt dit uitsluitend op een nader tussen partijen overeen te komen tijdstip.
 3. MobiLED is pas gehouden uitvoering te geven aan een bestelling indien de koper heeft voldaan aan alle voorwaarden die in het aanbod zijn vermeld.
 4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, bepaalt MobiLED de wijze van transport en de verpakking van de producten.
 5. De koper is verplicht de producten af te nemen op het moment waarop deze hem ter beschikking staan of aan hem worden afgeleverd. Indien de koper de afname om welke reden dan ook weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de producten worden opgeslagen voor rekening van de koper nadat MobiLED hem daarvoor heeft gewaarschuwd. De koper is in dat geval, naast de overeengekomen prijs, redelijke kosten voor opslag van de producten verschuldigd. Bovendien komen de extra transportkosten voor rekening van de koper wanneer overeengekomen wordt de producten alsnog naar hem te verzenden.
 6. MobiLED zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren. Alle vermelde leverings- en uitvoeringstermijnen worden zoveel mogelijk nageleefd, echter betreffen zij nimmer fatale termijnen. Het verzuim van MobiLED treedt pas in wanneer hij door de koper in gebreke wordt gesteld bij een aanmaning waarbij hem een redelijke termijn voor de aflevering wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft. Een redelijke termijn omvat tenminste de periode die de transporteur nodig heeft om hun onderzoek naar zoekgeraakte pakketten af te ronden.
 7. Het verzuim van MobiLED treedt zonder ingebrekestelling in wanneer:
  1. hij heeft geweigerd de zaken te leveren;
  2. aflevering binnen de overeengekomen leverings- of uitvoeringstermijn essentieel is, alle omstandigheden rond de sluiting van de overeenkomst in aanmerking genomen;
  3. de koper aan MobiLED vóór het sluiten van de overeenkomst heeft medegedeeld dat aflevering vóór of op een bepaalde datum essentieel is.
 8. Vanaf het moment dat het verzuim van MobiLED intreedt, is de koper gerechtigd de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de koper daartoe overgaat, vergoedt MobiLED zo spoedig mogelijk alle eventuele van de koper ontvangen betalingen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van eventuele verdere schade.
 9. MobiLED behoudt zich het recht voor de levering van bestellingen in gedeelten te laten plaatsvinden.
 10. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de koper op het moment dat de producten door of namens de koper in ontvangst zijn genomen.
 11. Indien de koper bij de bestelling heeft aangegeven dat de producten bij afwezigheid van een ontvangstnemer afgeleverd mogen worden op een specifieke plaats op het afleveradres, bijvoorbeeld bij de achterdeur, dan gaat het risico van verlies of beschadiging over op de koper op het moment dat de producten zijn afgeleverd door de transporteur.

 

ARTIKEL 7. | ONDERZOEK EN RECLAMES

 1. De koper is gehouden bij de levering van de producten direct te controleren of de aard en de hoeveelheid van de producten aan de overeenkomst beantwoordt.
 2. Indien het geleverde naar het oordeel van de koper niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient hij daarvan onverwijld mededeling te doen aan MobiLED. In geval het betreft producten op een door de koper aangewezen locatie worden afgeleverd, dient de koper van een tekortkoming van MobiLED daarvan op de pakbon aantekening te maken, of bij gebreke daarvan, onverwijld op andere wijze van de tekortkoming mededeling te doen aan MobiLED.
 3. Indien een gebrek ten tijde van de levering redelijkerwijs niet zichtbaar kon zijn, dient de koper dit binnen zeven dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk aan MobiLED kenbaar te maken. Na het verstrijken van de hier bedoelde termijnen, alsook indien wordt gereclameerd na het verstrijken van een periode van een jaar na factuurdatum, vloeit er voor MobiLED uit een dergelijke reclame van de koper geen enkele verplichting voort, onverminderd hetgeen in deze algemene voorwaarden omtrent garantie is bepaald.
 4. Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft de verplichting van de koper tot betaling en verdere nakoming van de overeenkomst bestaan.
 5. Producten kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan MobiLED worden geretourneerd. Retournering van de producten geschiedt voor rekening van de koper. De koper maakt aanspraak op restitutie van de retourkosten indien zijn reclame ter zake gegrond wordt bevonden, dan wel hem een geldig beroep op garantie toekomt. Restitutie van de retourkosten bedraagt nooit meer dan de verzendkosten van de originele order. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op MobiLED op het moment dat de producten door of namens MobiLED in ontvangst zijn genomen.
 6. Het bepaalde in dit artikel laat de dwingende wettelijke rechten van consumenten onverlet.

 

ARTIKEL 8. | GARANTIE

 1. Onverminderd het bepaalde in lid 3, staat MobiLED ervoor in dat de producten beantwoorden aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door MobiLED of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst jegens MobiLED kan doen gelden.
 3. Voor de koper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is de garantie beperkt tot de in het aanbod weergegeven of anderszins uitdrukkelijk vermelde garantietermijn, of bij gebreke daarvan, de door de fabrikant op de producten verstrekte fabrieksgarantie, welke fabrieksgarantie aan de koper wordt overgedragen.
 4. Indien de producten waarop garantie rust voor wederverkoop worden aangewend door de koper, vangen eventuele garantietermijnen aan op het moment dat de producten door de koper in het kader van de wederverkoop aan de eindafnemer zijn geleverd, met dien verstande dat de garantietermijnen nimmer later aanvangen dan zes maanden na levering van de producten door of namens MobiLED aan de koper.
 5. Elke (wettelijke) aanspraak op garantie vervalt indien een gebrek van het product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan MobiLED of diens toeleveranciers kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief begrepen: gebreken als gevolg van beschadiging, onjuist of onoordeelkundig gebruik, onjuist of onoordeelkundig installeren, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege MobiLED.
 6. Elke garantie vervalt indien de koper de bedradingen die in de producten zijn aangebracht doorknipt of doet doorknippen, dan wel de aansluiting van die bedradingen wijzigt of doet wijzigen. De garantie vervalt eveneens indien de koper anderszins reparaties aan de producten zonder toestemming van MobiLED heeft uitgevoerd of doen uitvoeren.
 7. Wanneer er voor de vaststelling van een gebrek, op grond waarvan geen aanspraak op garantie bestaat, onderzoekskosten worden gemaakt, komen deze kosten voor rekening van de koper. MobiLED streeft ernaar hiervan tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding laat de verplichting van koper tot betaling van deze kosten onverlet.
 8. Om zijn aanspraak op garantie geldig te maken dient de koper binnen de termijn als bedoeld in artikel 7.3 bij MobiLED ter zake te reclameren. Indien de reclame door MobiLED gegrond wordt bevonden en aanspraak op garantie wordt gemaakt, zal MobiLED de gebrekkige producten kosteloos repareren. Indien reparatie onmogelijk is, zal MobiLED de gebrekkige producten kosteloos vervangen.
 9. Producten kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan MobiLED worden geretourneerd. Retournering van de producten geschiedt voor rekening van de koper, ook indien retournering op andere gronden dan garantie plaatsvindt.
 10. Het bepaalde in dit artikel laat de uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden onverlet.

 

ARTIKEL 9. | OVERMACHT

 1. MobiLED is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Tijdens de duur van de overmacht worden de verplichtingen van MobiLED opgeschort. Indien de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk is, doet MobiLED daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de koper en geldt de overeenkomst als ontbonden. Eventueel reeds verrichte betalingen zullen zo spoedig mogelijk aan de koper worden terugbetaald.
 3. Schade als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

 

ARTIKEL 10. | RECHT VAN ONTBINDING

 1. Behoudens het bepaalde in dit en het volgende artikel, is de koper gerechtigd de overeenkomst die middels de website tot stand is gekomen, binnen zeven dagen na totstandkoming, onder opgave van redenen te ontbinden.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de consument de overeenkomst die middels de website is gesloten, gedurende 14 dagen na ontvangst van de producten, zonder opgave van redenen ontbinden.
 3. De koper die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst ontbinden door daartoe per e-mail een verzoek in te dienen. Zo spoedig mogelijk nadat MobiLED in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden in dit artikel, zal MobiLED de ontbinding van de overeenkomst per e-mail bevestigen.
 4. Indien de koper het recht van ontbinding toekomt, dient hij gedurende de termijnen als bedoeld in lid 1 en lid 2, zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking.
 5. Indien de koper van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij het product onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en in de originele onbeschadigde verpakking weer aan MobiLED ter beschikking stellen.
 6. Onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, geldt dat indien het geleverde onderhevig is geweest aan waardevermindering ontstaan doordat de consument meer heeft gedaan dan noodzakelijk was om de aard en/of kenmerken van de producten te beoordelen, MobiLED gerechtigd is deze waardevermindering in rekening te brengen en te verrekenen met de van de consument ontvangen betalingen. In geval de koper niet handelt in hoedanigheid van consument, zal MobiLED een product dat onderhevig is geweest aan waardevermindering, nimmer retournemen.
 7. Retournering van de producten dient te geschieden binnen veertien dagen nadat de ontbinding van de overeenkomst, conform het bepaalde in lid 3, door MobiLED is bevestigd.
 8. Indien de koper gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering voor zijn rekening.
 9. MobiLED zal de aankoopprijs van de producten minus eventuele retourneringskosten gemaakt door MobiLED zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst aan de koper terugbetalen, mits de producten door MobiLED zijn terugontvangen.
 10. In afwijking van het vorige lid zal MobiLED de van de consument ontvangen betalingen minus eventuele waardevermindering zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst aan de consument terugbetalen, mits de producten door MobiLED zijn terugontvangen.

 

ARTIKEL 11. | UITSLUITING VAN HET RECHT VAN ONTBINDING

 1. De koper heeft geen recht van ontbinding bij:
  1. een overeenkomst betreffende de levering van volgens specificaties van de koper vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de koper, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  2. een overeenkomst betreffende de levering van producten die per meter worden verkocht, behoudens onaangebroken rollen;
  3. een overeenkomst betreffende de levering van demomodellen of actieproducten;
  4. een overeenkomst waarbij het recht van ontbinding overigens krachtens artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten

 

ARTIKEL 12. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. MobiLED is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien de koper de verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst MobiLED ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien op de koper in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is MobiLED gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de koper reeds genoegzame zekerheid voor de betaling(en) heeft gesteld.
 3. Voorts is MobiLED gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. De koper maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door MobiLED op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 5. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de koper verplicht de schade die MobiLED ten gevolg van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 6. Indien MobiLED de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de koper terstond opeisbaar.

 

ARTIKEL 13. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn vermelde productprijzen exclusief eventuele verzend- en bezorgkosten. Op de website vermelde productprijzen zijn inclusief btw.
 2. Voordat de overeenkomst middels de website wordt gesloten, wordt de door koper verschuldigde totaalprijs vermeld, inclusief btw en eventuele verzend- en bezorgkosten.
 3. Voor bezorging buiten de Europese Unie zijn, tenzij anders mocht zijn overeengekomen, eventuele uit- en invoerrechten, zegel-, stations- en inklaringskosten, belastingen, et cetera voor rekening van de koper. Deze bedragen staan niet vermeld op de initiële overeenkomst middels de website tot stand gekomen.
 4. Afhankelijk van hetgeen is overeengekomen, dient betaling te geschieden middels online betaling op de website, overboeking, dan wel contant afrekenen op locatie.
 5. In geval van online betaling middels de website of overboeking vooraf, kan de koper geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de bestelling zolang de vooruitbetaling niet is voldaan. In geval van contant betaling is MobiLED niet eerder gehouden tot afgifte van de producten dan nadat de betaling volledig is voldaan.
 6. Indien betaling achteraf is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, middels overboeking. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de koper dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is MobiLED gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een contractuele rente van 0,75% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd, in rekening te brengen. MobiLED is tevens gerechtigd de vordering aan derden over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot MobiLED is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.
 7. MobiLED behoudt zich het recht voor om het verzoek van de koper voor betalen op rekening te weigeren.
 8. Een onjuistheid of onvolledigheid in door de koper verstrekte betaalgegevens dient onverwijld ter kennis van MobiLED te worden gesteld.
 9. Indien 14 dagen na het plaatsen van de order via de website nog geen betaling is ontvangen door MobiLED, behoudt MobiLED zich het recht voor de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en de betreffende producten niet langer voor de koper gereserveerd te houden.
 10. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de koper verschuldigde bedragen, komen voor zijn rekening. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de Wet Incassokosten.
 11. Het bepaalde in de leden 9 en 10 laat het bepaalde in lid 6 onverlet.
 12. De persoons- en/of bedrijfsgegevens die MobiLED in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden (mede) door hem dan wel door derden aan wie de vorderingen overgedragen worden gebruikt voor of bij risicoanalyses en/of de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden.

 

ARTIKEL 14. | KLACHTEN

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, per e-mail te worden ingediend bij MobiLED.
 2. Bij MobiLED ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

ARTIKEL 15. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Aansprakelijkheid van MobiLED voor herstelbare tekortkomingen bestaat niet eerder dan nadat de koper MobiLED in de gelegenheid heeft gesteld deze schade te herstellen, bij gebreke waarvan er voor MobiLED ter zake geen enkele aansprakelijkheid voortvloeit.
 2. MobiLED is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de koper onjuist of onvolledig verstrekte gegevens.
 3. MobiLED is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan als gevolg van een tekortkoming van de koper in de nakoming van één of meer verplichtingen uit de overeenkomst, alsmede voor schade ontstaan door een omstandigheid die de garantie op de producten op grond van artikel 8 doet vervallen of zou doen vervallen.
 4. Voorts draagt MobiLED geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor zijn toeleveranciers krachtens de wettelijke regeling van de productenaansprakelijkheid de schade draagt.
 5. MobiLED is niet aansprakelijk voor schade die voorkomen had kunnen worden indien de koper de gebruiksvoorschriften en andere instructies van of vanwege MobiLED behoorlijk had opgevolgd.
 6. MobiLED is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van MobiLED bestaat, is MobiLED uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
  2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van MobiLED aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan MobiLED toegerekend kunnen worden;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit lid.
 7. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens MobiLED bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat geleverde producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, door verloop van twee jaren. Het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek van een product, vervalt indien niet voldaan is aan de voorwaarden als bedoeld in artikel 7, behoudens in geval van een consumentenkoop, waarbij een ingediende reclame binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek als tijdig wordt aangemerkt.
 8. Onverminderd het bepaalde in het overige van dit artikel, is de aansprakelijkheid van MobiLED te allen tijde beperkt tot drie maal het bedrag dat de koper in het kader van de overeenkomst aan MobiLED verschuldigd was, althans voor dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van MobiLED betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van MobiLED in ieder geval steeds beperkt is tot het bedrag der eventuele uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 9. De koper vrijwaart MobiLED van alle aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst door MobiLED en in verband met het gebruik van de door hem geleverde producten.
 10. In het geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 

ARTIKEL 16. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door MobiLED geleverde producten blijven zijn eigendom totdat de koper alle verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de koper verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren, voor zover dit in het kader van zijn normale bedrijfsvoering niet ontoelaatbaar moet worden geacht.
 3. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht MobiLED daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De koper is verplicht de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand- en waterschade, alsmede tegen diefstal. De polis van deze verzekering zal op eerste verzoek aan MobiLED ter inzage worden gegeven.
 5. De koper geeft onvoorwaardelijke toestemming aan MobiLED of door MobiLED aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. MobiLED is bij verzuim van de koper gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de koper.

 

ARTIKEL 17. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen de koper en MobiLED voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Tenzij de wet hiervan dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van MobiLED aangewezen om van geschillen kennis te nemen.
 4. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
 
Klik hier voor een printbare versie van de algemene voorwaarden.

Uw account

In uw account vindt u uw recente bestellingen, verlanglijst en adresgegevens

Neem contact met ons op

Telefoon
Of gebruik whatsapp

+31 85 2007 056

Social media

MobiLED.nu

Dorpenbaan 19
5121DE Rijen
Nederland Bekijk op Google Maps

KvK nr: 83085440

Vergelijk 0

Voeg nog een product toe (max. 5)

Start vergelijking

We gebruiken cookies om nuttige functies aan te bieden en de prestaties te meten om uw ervaring te verbeteren. Meer informatie vindt u in onze Privacyverklaring. Meer opties weergeven...