0
0
Vóór 17 uur besteld: dezelfde werkdag verzonden
Persoonlijke aandacht | Fijne service
De nieuwste producten | Aantrekkelijke prijzen

Ledverlichting en regelgeving

MobiLED krijgt af en toe vragen over de wettelijk toegestane toepassing van ledverlichting op voertuigen en over APK keuringseisen. In dit document hebben we enkele artikelen uit diverse Nederlandse regelingen en eisen verzameld.

  • Voertuigcategorieën: omdat er in de regelingen onderscheid wordt gemaakt tussen diverse type voertuigen;
  • Regeling voertuigen: omdat hierin de uitvoering van de Wegenverkeerswet 1994 staat beschreven;
  • APK: omdat hierin de jaarlijkse keuringseisen voor voertuigen staat beschreven.


Voertuig categorieën

 

Voertuig

Categorie

Omschrijving

Kaderrichtlijn

Personenauto's en bussen

   M

Motorvoertuigen op vier of meer wielen, ontworpen en gebouwd voor het vervoer van personen

Rl. 2007/46/EC

Bedrijfsauto's

   N

Motorvoertuigen op vier of meer wielen, ontworpen en gebouwd voor het vervoer van goederen

Rl. 2007/46/EC

Aanhangwagens

   O

Aanhangwagens (inclusief opleggers)

Rl. 2007/46/EC

Twee- en driewielige voertuigen

   L

Bromfietsen, motorfietsen, driewielers en vierwielers

Rl. 2002/24/EC of Vo. (EU) Nr. 168/2013

Trekkers op wielen

   T 

Rl. 2003/37/EC of Vo. (EU) Nr. 167/2013

Trekkers op rupsbanden

   C

Trekkers op rupsbanden

Rl. 2003/37/EC of Vo. (EU) Nr. 167/2013

Aanhangwagen t.b.v. land-of bosbouw

   R

Aanhangwagen t.b.v land- of bosbouw

Rl. 2003/37/EC of Vo. (EU) Nr. 167/2013

Verwisselbare getrokken machines

   S

Verwisselbare getrokken machines

Rl. 2003/37/EC of Vo.(EU) Nr. 167/2013

Bron: https://www.rdw.nl/zakelijk/branches/fabrikanten-en-importeurs/typegoedkeuring-aanvragen/typegoedkeuren-voertuigen/voertuigcategorieenRegeling voertuigen

‘Regeling voertuigen’ bevat regelingen tot uitvoering van hoofdstuk 3 en 6 van de Wegenverkeerswet 1994.

Volgens de Regeling voertuigen d.d. 1-1-2020 mogen voertuigonderdelen zonder EU-typegoedkeuring niet op de openbare weg in gebruik worden genomen (art. 4.2-1). Dit geldt ook voor led verlichting. Led verlichting zonder EU-typegoedkeuring mag wel worden gebruikt als werkverlichting.
Hieronder volgt de tekst van artikel 4 uit de Regeling voertuigen d.d. 1-1-2020.

Artikel 4.1
Het is verboden nieuwe voertuigen van de voertuigcategorieën L, M, N, O, T, C, R en S die op grond van richtlijn 2007/46/EG, verordening (EU) 167/2013 of verordening (EU) 168/2013 moeten beschikken over een EU-typegoedkeuring te verkopen of in het verkeer te brengen, indien deze voertuigen niet over een EU-typegoedkeuring beschikken.
Artikel 4.2.1
Het is verboden een nieuw onderdeel dat of een nieuwe technische eenheid die bedoeld is om deel uit te maken van een voertuig van de voertuigcategorieën, genoemd in artikel 4.1, te verkopen of in het verkeer te brengen, indien dat onderdeel of die technische eenheid:
a. niet voldoet aan de voorschriften van de relevante EU-richtlijnen en EU-verordeningen opgenomen in bijlage IV of XI van richtlijn 2007/46/EG, bijlage I van verordening (EU) 167/2013, en bijlage II en V tot en met VIII van verordening (EU) 168/2013, of de relevante VN/ECE-reglementen; of
b. niet is voorzien van het krachtens de relevante EU-richtlijn of EU-verordening, of krachtens het relevante VN/ECE-reglement vereiste typegoedkeuringsmerk.
Artikel 4.2.2
Het eerste lid is niet van toepassing op onderdelen of technische eenheden die:
a. speciaal worden gebouwd of ontworpen voor nieuwe voertuigen die niet vallen onder de richtlijnen en verordeningen, bedoeld in het eerste lid;
b. zijn bedoeld voor montage op voertuigen voor speciale doeleinden van de voertuigcategorieën M, N en O waarvoor uit hoofde van de artikel 3.2, tweede lid, typegoedkeuringen zijn verleend die betrekking hebben op het desbetreffende onderdeel of de desbetreffende technische eenheid;
c. zijn bedoeld voor montage op voertuigen van de voertuigcategorieën L, M, N, O, T, C, R en S waarvoor uit hoofde van onderscheidenlijk de artikelen 3.2, derde lid, 3.3 en 3.4 typegoedkeuringen zijn verleend die betrekking hebben op het desbetreffende onderdeel of de desbetreffende technische eenheid; of
d. zijn bedoeld voor montage op voertuigen van de voertuigcategorieën L, M, N, O, T, C, R en S alsmede voertuigen met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van meer dan 25 km/h van de voertuigcategorieën R en S, waarvoor uit hoofde van artikel 3.7 individuele goedkeuringen zijn verleend.
Artikel 4.3
Het is slechts toegestaan de onderdelen of uitrustingsstukken die zijn opgenomen in bijlage XIII van richtlijn 2007/46/EG te verkopen, te koop aan te bieden of in het verkeer te brengen indien hiervoor toestemming is verleend overeenkomstig artikel 31 van die richtlijn, tenzij de in het derde lid van dat artikel vermelde uitzonderingen van toepassing zijn.


Zie voor de Regeling voertuigen bijvoorbeeld de website https://wetten.overheid.nl/BWBR0025798APK

U riskeert u een boete van de politie wanneer mede weggebruikers hinder hebben van de gevoerde verlichting. Bij de APK keuring wordt ook op de verlichting gelet.
Wanneer led verlichting op een voertuig apart geschakeld kan worden is dit bij de APK keuring van het voertuig geen reden voor afkeur.

Hieronder volgt de tekst van enkele APK-keuringseisen voor verlichting en de wijze van keuring voor personenauto’s.

Artikel 5.2.51 Verplichte lichten en retroreflectoren
1. Personenauto’s moeten zijn voorzien van:
a. twee grote lichten;
b. twee dimlichten, met dien verstande dat indien het voertuig is voorzien van dimlichten met gasontladingslichtbronnen en in gebruik is genomen na 31 december 2006, deze lichtbronnen moeten voldoen aan de daaromtrent in Aanvullende permanente eisen, artikelen 115 en 117, gestelde eisen, alsmede voor de installatie daarvan;
c. twee stadslichten;
d. twee richtingaanwijzers aan de voorzijde en twee aan de achterzijde van het voertuig, dan wel één richtingaanwijzer aan elke zijkant indien het voertuig vóór 1 juli 1967 in gebruik is genomen; het licht van de richtingaanwijzers van personenauto’s die na 30 juni 1967 in gebruik zijn genomen moet knipperen;
e. waarschuwingsknipperlichten indien het voertuig na 31 december 1997 in gebruik is genomen;
f. één zijrichtingaanwijzer aan elke zijkant van het voertuig indien het voertuig na 31 december 1997 in gebruik is genomen. Richtingaanwijzers aan de voorzijde van het voertuig worden beschouwd als zijrichtingaanwijzers, indien het uitgestraalde licht hiervan duidelijk te zien is vanuit een punt gelegen op 6,00 m achter de voorzijde van het voertuig en 1,00 m zijwaarts;
g. twee achterlichten ;
h. twee remlichten indien het voertuig na 30 juni 1967 in gebruik is genomen, dan wel één of twee remlichten indien het voertuig vóór 1 juli 1967 in gebruik is genomen;
i. een achterkentekenplaatverlichting;
j. twee rode retroreflectoren aan de achterzijde van het voertuig;
k. één mistachterlicht indien het voertuig na 31 december 1997 in gebruik is genomen dit mistachterlicht moet zich bevinden in of links van het middenlangsvlak van het voertuig;
l. één achteruitrijlicht indien het voertuig na 31 december 1997 in gebruik is genomen;
m. twee markeringslichten die zichtbaar zijn aan de voorzijde en twee die zichtbaar zijn aan de achterzijde van het voertuig, indien het voertuig na 31 december 1997 in gebruik is genomen en breder is dan 2,10 m, dan wel voor 1 januari 1998 in gebruik is genomen en breder is dan 2,60 m;
n. zijmarkeringslichten indien het voertuig na 31 december 1997 in gebruik is genomen en langer is dan 6,00 m. Hierbij is het bepaalde in Aanvullende permanente eisen, artikelen 119 tot en met 122, van toepassing;
o. ambergele retroreflectoren aan elke zijkant van het voertuig, indien het voertuig na 31 december 1997 in gebruik is genomen en langer is dan 6,00 m, de achterste retroreflector aan de zijkant mag rood zijn. Hierbij is het bepaalde in Aanvullende permanente eisen, artikelen 119 tot en met 122, van toepassing;
p. een derde remlicht indien het voertuig in gebruik is genomen na 30 september 2001, aangebracht zodanig dat:
I. het zich bevindt op een afstand van ten hoogste 0,15 m vanaf het middenlangsvlak, en
II. de onderzijde van het lichtdoorlatende gedeelte hoger ligt dan de bovenzijde van de remlichten, bedoeld in onderdeel h.
Wijze van keuren: visuele controle. In geval van twijfel wordt gemeten.
2. In afwijking van het eerste lid, onderdeel p, moeten twee extra remlichten worden aangebracht, indien het derde remlicht niet binnen 0,15 m vanaf het middenlangsvlak kan worden bevestigd.
Wijze van keuren: visuele controle. In geval van twijfel wordt gemeten.

Artikel 5.2.57 Toegestane lichten en retroreflectoren
1. Personenauto's mogen voorzien zijn van:
a. twee mistvoorlichten;
b. meerdere grote lichten, tegelijkertijd mogen niet meer dan vier grote lichten werken;
c. twee extra stadslichten;
d. twee extra achterlichten;
e. twee extra markeringslichten die zichtbaar zijn aan de voorzijde en twee extra markeringslichten die zichtbaar zijn aan de achterzijde van het voertuig, indien deze lichten reeds ingevolge artikel 5.2.51 verplicht zijn;
f. twee of vier markeringslichten die zichtbaar zijn aan de voorzijde en twee of vier markeringslichten die zichtbaar zijn aan de achterzijde van het voertuig, indien deze lichten niet reeds ingevolge artikel 5.2.51 verplicht zijn;
g. twee staaklichten;
h. parkeerlichten;
i. één extra mistachterlicht aan de achterzijde van het voertuig;
j. extra achteruitrijlichten;
k. twee extra richtingaanwijzers en waarschuwingsknipperlichten aan de voor- en achterzijde van het voertuig;
l. extra zijrichtingaanwijzers aan beide zijkanten van het voertuig;
m. ambergele retroreflectoren aan de zijkanten van het voertuig, indien deze retroreflectoren niet reeds ingevolge artikel 5.2.51 verplicht zijn, de achterste retroreflector aan de zijkant mag rood zijn;
n. witte retroreflectoren aan de voorzijde van het voertuig;
o. zijmarkeringslichten, indien deze lichten niet reeds ingevolge artikel 5.2.51 verplicht zijn, waarbij Aanvullende permanente eisen, artikelen 119 tot en met 122, van toepassing is (noot van MobiLED: hierin staan de voorschriften voor de plaats en afstand van de zijmarkeringen op het voertuig);
p. werklichten;
q. een derde remlicht, indien dit licht niet reeds ingevolge artikel 5.2.51 verplicht is, en aangebracht overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.2.51, eerste lid, onderdeel p;
r. twee dagrijlichten;
s. twee bochtlichten;
t. twee hoeklichten;
u. één manoeuvreerlicht aan elke zijkant van het voertuig.
Wijze van keuren: onderdelen a t/m u: visuele controle.
2. Lichten en retroreflecterende voorzieningen die ingevolge artikel 5.2.51 verplicht zijn gesteld voor voertuigen die na een in dat artikel genoemd tijdstip in gebruik zijn genomen, mogen zijn aangebracht op voertuigen die voor of op dat tijdstip in gebruik zijn genomen, mits wordt voldaan aan de in artikel 5.2.53 met betrekking tot die lichten gestelde eisen.
Wijze van keuren: visuele controle.
3. Personenauto’s mogen zijn voorzien van extra rode retroreflecterende voorzieningen aan de achterzijde en extra retroreflecterende voorzieningen aan de zijkanten van het voertuig, welke ambergeel moeten zijn, met uitzondering van de achterste retroreflector aan de zijkant, welke rood mag zijn.
Wijze van keuren: visuele controle.
4. In afwijking van het eerste lid, onderdeel q, mogen twee extra remlichten worden aangebracht, indien het derde remlicht niet binnen 0,15 m vanaf het middenlangsvlak kan worden bevestigd.
Wijze van keuren: visuele controle. In geval van twijfel wordt gemeten.

Artikel 5.2.64 Verbod van verblindende lichten
1. Personenauto’s mogen, met uitzondering van grote lichten, niet zijn voorzien van verblindende lichten.
Wijze van keuren: Visuele controle. Aan deze eis wordt niet getoetst tijdens de periodieke keuring ten behoeve van de afgifte van een keuringsrapport.
2. Personenauto’s mogen, met uitzondering van de richtingaanwijzers, de waarschuwingsknipperlichten en de remlichten ten behoeve van het noodstopsignaal niet zijn voorzien van knipperende lichten.
Wijze van keuren: Visuele controle.
3. Het tweede lid is niet van toepassing op personenauto’s in gebruik bij de in artikel 29, eerste lid, en artikel 30b van het RVV 1990 bedoelde diensten.
4. In afwijking van het tweede lid mogen de zijmarkeringslichten van personenauto’s synchroon met de richtingaanwijzers aan dezelfde kant van het voertuig knipperen.
Toelichting: Het achterste zijmarkeringslicht kan rood of ambergeel zijn. Alleen de ambergele zijmarkeringslichten mogen synchroon knipperen met de richtingaanwijzers.
Wijze van keuren: Visuele controle.

Artikel 5.2.65 Verbod andere dan verplichte of toegestane lichten
1. Personenauto’s mogen niet zijn voorzien van:
a. meer lichten en retroreflecterende voorzieningen dan in de artikelen 5.2.51, 5.2.51a, 5.2.57 en 5.2.57a is voorgeschreven of toegestaan;
b. in het voertuig aanwezige lichten of objecten die licht uitstralen naar de buitenzijde van het voertuig.
Wijze van keuren: Visuele controle. Indien lichtarmaturen aanwezig zijn die niet zijn voorgeschreven dan wel toegestaan, mogen de lichten hiervan niet werken.
2. Personenauto’s niet in gebruik bij de in de artikelen 29, eerste lid en 30b van het RVV 1990 bedoelde diensten, mogen niet zijn voorzien van lichtarmaturen voor blauwe zwaai-, flits- of knipperlichten of voorwerpen die de indruk wekken dat het voertuig is voorzien van een dergelijke lichtarmatuur.
Wijze van keuren: visuele controle. Aan deze eis wordt niet getoetst tijdens de periodieke keuring ten behoeve van de afgifte van een keuringsrapport.


Zie voor de meest actuele keuringseisen en voor keuringseisen van andere voertuigcategorieën de website van de RDW, bijvoorbeeld: https://apk-handboek.rdw.nl/personenautos/lichten-lichtsignalen-en-retroreflecterende-voorzieningen.

 

Vervangingskoplampen

Vervangingskoplampen moeten voldoen aan Europese normen m.b.t. veiligheid, waterdichtheid en het voorkomen van kortsluiting (ECE-R37). Deze normen zijn gebaseerd op de gloeilamp en halogeenlamp van vroeger. LED vervangingskoplampen kunnen niet voldoen aan die normen omdat er geen gloeidraad in zit. Daarom krijgen ze geen het E-merk R37 niet en mogen ze officieel dus niet worden gebruikt op de openbare weg. Automobilisten kunnen bij een controle beboet worden door de politie ondanks dat het lichtbeeld van de lamp wel door de APK komt.


Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. Klik hier voor een printbare versie. 

Uw account

In uw account vindt u uw recente bestellingen, verlanglijst en adresgegevens

Neem contact met ons op

Telefoon
Of gebruik whatsapp

+31 85 2007 056

Social media

MobiLED.nu

Dorpenbaan 19
5121DE Rijen
Nederland Bekijk op Google Maps

KvK nr: 83085440

Vergelijk 0

Voeg nog een product toe (max. 5)

Start vergelijking

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergenMeer over cookies »